Home Dentists The Gang รายชื่อทีมทันตแพทย์ทั้งหมด
รายชื่อทีมทันตแพทย์ทั้งหมด
The Gang of SS Dental Clinic
 
   
  Periodontology ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา

ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น

ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนุช เพิ่มพานิช
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยอินเดียนา 2541
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก) 2546
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2551
เวลาทำงาน
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 13.00–20.00 น

ทพญ. สุขุมภรณ์ สงวนดีกุล
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงเใหม่ 2552
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 17.00 – 20.00 น

อ.ทพญ. พิมรา ชีวเกตุ
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
เวลาทำงาน
วันจันทร,์ วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.

  Prosthodontics ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น

  Restorative Dentistry ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณ

อ.ทพญ. ศิรินารถ ชีวะเกรียงไกร
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาทันตกรรมบูรณะ 2550
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันพุธ 17.00 – 20.00 น
 

  Orthodontic ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพ. ปฏิพัทธ์ บุญภินันท์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 

ทพญ. สริญภรณ์ โตรัตน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
จัดฟัน มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 2550
เวลาทำงาน
วันอังคาร ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน.
 

ทพ. ไอย เพิ่มพิบูลย์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำงาน
วันอาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน

  Pedodontics ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก
 
ผศ.ทพญ.ดร. วริศรา ศิริมหาราช
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
สำหรับเด็ก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
เวลาทำงาน
วันพุธ 17.00 – 20.00 น.
 

อ.ทพญ. อรนิดา วัฒนรัตน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
เวลาทำงาน
วันพุธ 17.00 -20.00 น.
 


  Endodontic ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอนโดดอนต์

ทพญ. กมลวรรณ เตรียมรังษี
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
เวลาทำงาน
วันพุธ, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
 

ทพ. เจษฎา ปัญญาสอน
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
เวลาทำงาน
วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 

  General Dentist ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. พีรจิตต์ สุขวัฒน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 

ทพญ. ศิพัชร ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
 


ทพญ. กิตติยา ไชยวรรณ
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น.
 


 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา