Home Dentists Pedodontics ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น การอุดฟัน การรักษารากฟัน การครอบฟัน การถอนฟัน การเคลื่อนฟัน การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่าง การดูแลและทำความสะอาดฟันน้ำนม
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 1-12 ปี ซึ่งเป็นช่วยที่มีฟันน้ำนมอยู่ในช่องปาก การรักษาโดยทั่วไป ประกอบด้วย
การอุดฟัน
 การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
การรักษารากฟันน้ำนม
การรักษารากฟันหน้า
การรักษารากฟันกรามหลัง
การครอบฟันน้ำน
การครอบฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
การครอบฟันหลังด้วยโลหะ
การเคลือบฟูลออได์
การเคลือบฟูลออไรด์เฉพาะซี่
การเคลือบฟูลออไรด์ทั้งปาก
การเคลือบหลุ่มร่องฟันป้องกันฟันผุ
การเคลือบหลุมร่องฟันฟันน้ำนม
การเคลือบหลุามร่องฟันฟันแท้
การใส่เครื่องมือเพื่อรักษาช่องว่าง
การใส่เครื่องมือแบบถอดได้
การใส่เครื่องมือแบบติดแน่น
 
   
ผศ.ทพญ.ดร. วริศรา ศิริมหาราช
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
สำหรับเด็ก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
เวลาทำงาน
วันพุธ 17.00 – 20.00 น.
 

อ.ทพญ. อรนิดา วัฒนรัตน์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
เวลาทำงาน
วันพุธ 17.00 -20.00 น.
 


 


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา