Home Dentists Periodontology ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันต์
คือ ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเหงือก และกระดูกที่อยู่รอบๆฟัน
งานทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้การรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบหรือโรครำมะนาด ดังต่อไปนี้
การรักษาเบื้องต้น
การขูดหินปูนหรือหินน้ำลาย
การสอนการดูแลอนามัยช่องปาก
การบรรเทาอาการเสียวฟัน
การรักษาขั้นแก้ไข
การแก้ไขฟันโยก
การซ่อมแซมกระดูกเบ้าฟัน โดยการ ผ่าตัดปลูกกระดูก ฯลฯ
การผ่าตัดเหงือก
การแก้ไขเหงือกร่น
การเสริมสันเหงือกเพื่อความสวยงาม
การผ่าตัดเพื่อเตรียมสภาพก่อนการใส่ฟันปลอ หรือ การบูรณะฟัน
การทำศัลยกรรมเหงือกและฟันเพื่อความ สวยงาม
การเสริมสันเหงือกก่อนการฝังรากเทียม
การฝังรากเทียม ฟันหน้า และฟันหลัง
การรักษาขั้นคงสภาพ
การนัดและติดตามผู้ป่วยอย่างสมำเสมอ เพื่อดูแลสภาพช่องปากและป้องกันโรคกลับซ้ำ
 
   
ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2552
เวลาทำงาน
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น

ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนุช เพิ่มพานิช
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยอินเดียนา 2541
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก) 2546
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา 2551
เวลาทำงาน
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 13.00–20.00 น

ทพญ. สุขุมภรณ์ สงวนดีกุล
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงเใหม่ 2552
เวลาทำงาน
วันเสาร์ 17.00 – 20.00 น

อ.ทพญ. พิมรา ชีวเกตุ
วุฒิการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
เวลาทำงาน
วันจันทร,์ วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.


 

Top

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา