Home About Us เกี่ยวกับเรา

คลินิกทันตกรรมสวนสุขภาพฟันตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นคลินิกที่ให้บริการโดยทันตแพทย์ทางหลากหลายสาขา มีเป้าหมายที่จะให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งทางด้านการแพทย์ควบคู่ไป กับการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐานสากล ภายใต้การดูแลและจัดการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมสวนสุขภาพฟันมีทีมงานซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์มากกว่า 10 คน ซึ่งเป็นที่รู้จักและกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความพร้อม และประสบการณ์ในการรักษาทั้งทางด้านความรู้และการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ ทันสมัย
ภารกิจและวิสัยทัศน์
เรามีภารกิจที่ให้การรักษาทางทันตกรรมที่มีคุณภาพแบบองค์รวม และเสนอแผนการรักษาในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ ผู้ป่วย แต่ละคน

ผู้ป่วยใหม่
การให้คำปรึกษากับผู้ป่วยใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ป่วยแต่ ละคนมีลักษณะ เฉพาะ ปัญหาในช่องปาก ความกลัว ประสบการณ์ และความต้องการในการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการตรวจและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยใหม่จึงต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้สามารถที่จะวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เราจึงขอแนะนำให้ท่านติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า (โทรศัพท์/ E-mail)


การนัดหมายครั้งแรก
เราจะรับฟังข้อมูลและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อที่จะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและเป็นไปได้

ในการนัดหมายครั้งแรก (ยกเว้นในกรณีที่ต้องการการรักษาแบบฉุกเฉิน) ท่านจะได้รับการตรวจดังต่อไปนี้
 
1. การซักประวัติทางการแพทย์ และทางทันตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ หรืออยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ หรือทันตแพทย์ทราบ
2. การตรวจในช่องปาก ซึ่งประกอบด้วย การตรวจริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม ฟัน เหงือกและอวัยวะปริทันต์ที่อยู้รอบๆรากฟัน
3. การตรวจการสบฟัน (ทั้งฟันธรรมชาติและฟันปลอม)
4. พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองสำหรับการวางแผนการรักษา และถ่ายภาพรังสี (เฉพาะรายที่จำเป็น)
5. ในรายที่ไม่มีปัญหาเร่งด่วนท่านอาจได้รับคำแนะนำให้ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน เพื่อคงสภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคภายในช่องปาก
6. หากท่านมีปัญหาในช่องปากซึ่งจำเป็นต้องไดรับการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ท่านอาจได้รับการนัดหมายเพื่อเติมเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาเพื่ม
7. หากปัญหาของท่านมีทางเลือกในการรักษามากกว่า 1 ทางเลือก ทั้งตัวท่านเองและทันตแพทย์จะปรึกษากันเพื่อเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมที่ สุด พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาในแต่ละขั้นตอนให้ท่านทราบล่วงหน้าหน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ค่าบริการ ทีมทันตแพทย์ เว็บบอร์ด แผนที่ ติดต่อเรา